Fórmulas Magistrais ChinesasPrescrições Diaforéticas Compostas por Ervas Quentes e Picantes
Prescrições Diaforéticas Compostas por Ervas Frias e Picantes
Prescrições que Libertam o Exterior e Tonificam o Qi Correto (anti-patogênico)
Prescrições Purgativas  Frias
Prescrições Purgativas Quentes
Prescrições Purgativas e Efeito Laxativo (Umedecedor)
Prescrições Purgativas para Remover Retenção de Água
Prescrições Purgativas Combinando Efeitos de Tonificação e Dispersão
Prescrições que Fazem Mediação do Shaoyang
Prescrições que Harmonizam Fígado e Baço
Prescrições Clarear Calor e e Desintoxicam
Prescrições para Clarear Calor nos Zang-fu
Prescrições para Clarear Calor  Causado por Deficiência de Yin
Prescrições para Remover o Calor de Verão da Superfície do Corpo via Diaforese
Prescrições para Aquecer Baço e Estômago e Dispersar o Frio
Prescrições para Restaurar do Colapso de Yang
Prescrições para Aquecer os Meridianos e Dispersar o Frio
Prescrições para Aliviar Síndrome Exterior e Expelir Patógenos do Interior Através de Purgação
Prescrições para Libertar Exterior e Clarear o Calor Interior
Prescrições para Libertar Exterior e Aquecer o Interior
Prescrições para Tonificar o Qi
Prescrições para Tonificar o Sangue
Prescrições para Tonificar o Qi e o Sangue
Prescrições para Tonificar o Yin
Prescrições para Tonificar o Yang
Prescrições para Consolidar a Superfície e Parar a Tosse
Prescrições para Adstringir o Pulmão e Parar a Tosse
Prescrições para Aliviar Diarreia com Adstringentes
Prescrições para Adstringir a Espermatorréia
Prescrições para Curar Leucorréia e Metrorragia
Prescrições para Tranquilizar a Mente
Prescrições para Remover a Estagnação de Qi
Prescrições para Reverter o Fluxo Adverso de Qi
Prescrições para Promover a Circulação e Remover Estagnação de Sangue
Prescrições para Dispersar Vento Exógeno
Prescrições para Acalmar Vento Endógeno
Prescrições para Ventilar o Pulmão e Afastar a Secura
Prescrições para Promover a Produção de Líquidos Orgânicos
Prescrições para Secar a Umidade e Regular Estômago
Prescrições para Limpar Calor e Remover Umidade
Prescrições para Induzir Diurese e Remover Umidade
Prescrições para Aquecer e Remover Umidade
Prescrições para Dispersar Vento e Remover Umidade
Prescrições para Remover Umidade e Eliminar Umidade-Fleuma
Prescrições para Umedecer a Sequidão e Eliminar Fleuma-Sequidão
Prescrições para Aquecer o Frio e Eliminar Fleuma-Frio
Prescrições para Dispersar Vento e Eliminar Vento-Fleuma
Prescrições para Remover Estagnação e Dissolver Massas
Prescrições para Remover Estagnação de Alimentos Não Digeridos
Prescrições para Fortalecer o Baço e Promover Digestão
Prescrições para Expelir Parasitas Intestinais
Prescrições para Tratar Carbúnculos e Abscessos
Prescrições Diaforéticas Quentes e Picantes

Voltar ao Menu
Prescrições Diaforéticas Compostas por Ervas Quentes e Picantes

麻黄汤 Mahuang Tang

桂枝汤 Guizhi Tang

九味羌活汤 Jiuwei Qianghuo Tang

小青龙汤 Xiao Qinglong Tang

加味香苏散 Jiawei Xiangsu San

Prescrições Diaforéticas Compostas por Ervas Frias e Picantes
Voltar ao Menu
银翘散 Yinqiao San

麻杏甘石汤 Ma Xing Gan Shi Tang

升麻葛根汤 Shengma Gegeng Tang

柴葛解肌汤 Chai Ge Jieji Tang

葱豉桔梗汤 Cong Chi Jiegeng Tang

Prescrições que Libertam o Exterior e Tonificam o Qi Correto (anti-patogênico)
Voltar ao Menu
败毒散 Baidu San

加减葳蕤汤 Jiajian Weirui Tang

再造散 Zaizao San

葱白七味饮 Congbai Qiwei Yin

Prescrições Purgativas de Natureza Fria
Voltar ao Menu
大承气汤 Dachengqi Tang

大陷胸汤 Daxianxiong Tang

Prescrições Purgativas Quentes
Voltar ao Menu
大黄附子汤 Dahuang Fuzi Tang

温脾汤 Wenpi Tang

三物备急丸 Sanwu Beiji Wan

Prescrições Purgativas Laxativas (Umedecedor)
Voltar ao Menu
麻子仁丸 Maziren Wan

济川煎 Jichuan Jian

Prescrições Purgativas Com Ingredientes para Remover Retenção de Água
Voltar ao Menu
十枣汤 Shizao Tang

Prescrições Purgativas que Combinam Efeitos de Tonificação e Dispersão
Voltar ao Menu
增液承气汤 Zengye Chengqi Tang

Prescrições que Harmonizam o Shaoyang
Voltar ao Menu
小柴胡汤 Xiao Chaihu Tang

蒿芩清胆汤 Hao Qin Qingdan Tang

Prescrições que Harmonizam a função do Fígado e Baço
Voltar ao Menu
四逆散 Sini San

柴胡疏肝散 Chaihu Shugan San

逍遥散 Xiaoyao San

Prescrições que Harmonizam Estômago e Intestinos
Voltar ao Menu
EM BREVE
Prescrições para Clarear Calor da Camada Qi
EM BREVE
Prescrições para Clarear Calor e Refrescar o Sangue nas Camadas Ying (Nutriente) e Xue (Sangue)
EM BREVE

Prescrições Clarear Calor e Desintoxicar
Voltar ao Menu
黄连解毒汤 Huanglian Jiedu Tang

凉膈散 Liangge San

普济消毒饮 Puji Xiaodu Yin

清瘟败毒饮 Qingwen Baidu Yin

Prescrições para Clarear Calor nos Zang-Fu
Voltar ao Menu
导赤散 Daochi San

左金丸 Zuojin Wan

龙胆泻肝汤 Longdan Xiegan Tang

泻白散 Xiebai San

清胃散 Qingwei San

泻黄散 Xiehuang San

玉女煎 Yunv Jian

芍药汤 Shaoyao Tang

白头翁汤 Baitouweng Tang

Prescrições para Clarear Calor devido à Deficiência de Yin
Voltar ao Menu
青蒿鳖甲汤 Qinghao Biejia Tang

清骨散 Qinggu San

当归六黄汤 Danggui Liuhuang Tang

Prescrições para Clarear Calor nos Estágios Qi e Sangue
EM BREVE

Prescrições para Eliminar Calor de Verão e Libertar Exterior
EM BREVE

Prescrições para Remover o Calor de Verão da Superfície do Corpo via Diaforese
Voltar ao Menu
新加香薷饮 Xinjia Xiangru Yin

Prescrições para Remover o Calor de Verão Promovendo Diurese

EM BREVE

Prescrições para Remover o Calor de Verão Promovendo Tonificação do Qi

EM BREVE

Prescrições para Aquecer o Baço e Estômago e Dispersar o Frio
Voltar ao Menu
理中丸 Lizhong Wan

吴茱萸汤 Wuzhuyu Tang

小建中汤 Xiao Jianzhong Tang

大建中汤 Da Jianzhong Tang

Prescrições para Restaurar do Colapso de Yang
Voltar ao Menu
四逆汤 Sini Tang

回阳救急汤 Huiyang Jiuji Tang

Prescrições para Aquecer os Meridianos e Dispersar o Frio
Voltar ao Menu
当归四逆汤 Danggui Sini Tang

Prescrições para Aliviar Síndrome Exterior e Expelir Patógenos do Interior através de Purgação
Voltar ao Menu
大柴胡汤 Da Chaihu Tang

防风通圣散 Fangfeng Tongsheng San

Prescrições para Libertar Exterior e Clarear o Calor Interior
Voltar ao Menu
葛根黄芩黄连汤 Gegeng Huangqin Huanglian Tang

石膏汤 Shigao Tang

Prescrições para Libertar Exterior e Aquecer o Interior
Voltar ao Menu
五积散 Wuji San

Prescrições para Tonificar o Qi e o Sangue

Prescrições para Tonificar o Qi
Voltar ao Menu
四君子汤 Si Jun Zi Tang

参苓白术散 Shenling Baizhu San

补中益气汤 Buzhong Yiqi Tang

生脉散 Shengmai San

人参蛤蚧散 Renshen Gejie San
Prescrições para Tonificar o Sangue
Voltar ao Menu
四物汤 Siwu Tang

当归补血汤 Danggui Buxue Tang

归脾汤 Guipi Tang
Prescrições para Tonificar o Qi e o Sangue
Voltar ao Menu
八珍汤 Bazhen Tang

Prescrições para Tonificar o Yin
Voltar ao Menu
六味地黄丸 Liuwei Dihuang Wan

左归丸 Zuogui Wan

大补阴丸 Da Buyin Wan

Prescrições para Tonificar o Yang
Voltar ao Menu
右归丸 Yougui Wan

Prescrições para Consolidar a Superfície e Parar a Tosse
Voltar ao Menu
玉屏风散 Yupingfeng San

牡蛎散 Muli San

Prescrições para Adstringir o Pulmão e Cassar a Tosse
Voltar ao Menu
九仙散 Jiuxian San

Prescrições para Aliviar Diarreia com Adstringentes
Voltar ao Menu
真人养脏汤 Zhenren Yangzang Tang

四神丸 Sishen Wan

Prescrições para Adstringir a Espermatorréia
Voltar ao Menu
金锁固精丸 Jinsuo Gujing Wan

桑螵蛸散 Sangpiaoxiao San

Prescrições para Curar Leucorréia e Metrorragia
Voltar ao Menu
固经丸 Gujing Wan

完带汤 Wandai Tang

Prescrições para Tranquilizar a Mente com Sedativos Pesados

EM BREVE

风引汤 Feng Yin Tang

Prescrições para Tranquilizar a Mente
Voltar ao Menu
酸枣仁汤 Suanzaoren Tang

天王补心丹 Tianwang Buxin Dan

Prescrições para Induzir a Ressuscitação com Ervas de Natureza Fria

EM BREVE

Prescrições para Induzir a Ressuscitação com Ervas de Natureza Quente

EM BREVE

Prescrições para Remover a Estagnação de Qi
Voltar ao Menu
越鞠丸 Yueju Wan

金铃子散 Jinlingzi San

半夏厚朴汤 Banxia Houpo Tang

天台乌药散 Tiantai Wuyao San

暖肝煎 Nuangan Jian

厚朴温中汤 Houpo Wenzhong Tang

Prescrições para Reverter o Fluxo Adverso de Qi
Voltar ao Menu
苏子降气汤 Suzi Jiangqi Tang

定喘汤 Dingchuan Tang

四磨汤 Simo Tang

旋覆代赭汤 Xuanfu Daizhe Tang

橘皮竹茹汤 Jupi Zhuru Tang

丁香柿蒂汤 Dingxiang Shidi Tang

枳实薤白桂枝汤 Zhishi Xiebai Guizhi Tang

Prescrições para Promover a Circulação e Remover Estagnação de Sangue
Voltar ao Menu
桃核承气汤 Taohe Chengqi Tang

血府逐瘀汤 Xuefu Zhuyu Tang

Prescrições para Cessar Hemorragias

EM BREVE

Prescrições para Dispersar Vento Exógeno
Voltar ao Menu
川芎茶调散 Chuanxiong Chatiao San

牵正散 Qianzheng San

玉真散 Yuzhen San
Prescrições para Acalmar Vento Endógeno
Voltar ao Menu
羚角钩藤汤 Lingjiao Gouteng Tang

镇肝熄风汤 Zhengan Xifeng Tang

天麻钩藤饮 Tianma Gouteng Yin

地黄饮子 Dihuang Yinzi

Prescrições para Ventilar o Pulmão e Afastar a Secura
Voltar ao Menu
杏苏散 Xing Su San

清燥救肺汤 Qingzao Jiufei Tang

Prescrições para Promover a Produção de Liquidos Orgânicos
Voltar ao Menu
麦门冬汤 Maimendong Tang

玉液汤 Yuye Tang

养阴清肺汤 Yangyin Qingfei Tang

百合固金汤 Baihe Gujin Tang

增液承气汤 Zengye Chengqi Tang

Prescrições para Secar a Umidade e Regular Estômago
Voltar ao Menu
平胃散 Pingwei San

藿香正气散 Huoxiang Zhengqi San

Prescrições para Limpar Calor e Remover Umidade
Voltar ao Menu
茵陈蒿汤 Yinchenhao Tang

三仁汤 Sanren Tang

甘露消毒丹 Ganlu Xiaodu Dan

连朴饮 Lian Pu Yin

蚕矢汤 Canshi Tang

八正散 Bazheng San

二妙散 Ermiao San

五淋散 Wu Ling San

Prescrições para Induzir Diurese e Remover Umidade
Voltar ao Menu
猪苓汤 Zhuling Tang

五皮散 Wupi San

Prescrições para Aquecer e Remover Umidade
Voltar ao Menu
苓桂术甘汤 Ling Gui Shu Gan Tang

真武汤 Zhen Wu Tang

实脾散 Shipi San

萆薢分清饮 Bixie Fenqing Yin

薏苡附子败酱散 Yiyi Fuzi Baijiang San

Prescrições para Dispersar Vento e Remover Umidade
Voltar ao Menu
羌活胜湿汤 Qianghuo Shengshi Tang

鸡鸣散 Jiming San

独活寄生汤 Duhuo Jisheng Tang

Prescrições para Remover Umidade e Eliminar Umidade-Fleuma
Voltar ao Menu
二陈汤 Erchen Tang

温胆汤 Wendan Tang

茯苓丸 Fuling Wan

Prescrições para Clarear Calor e Eliminar Fleuma Calor

EM BREVE

Prescrições para Umedecer a Sequidão e Eliminar Fleuma-Sequidão
Voltar ao Menu
贝母瓜蒌散 Beimu Gualou San

Prescrições para Aquecer o Frio e Eliminar Fleuma-Frio
Voltar ao Menu
苓甘五味姜辛汤 Ling Gan Wuwei Jiang Xin Tang

三子养亲汤 Sanzi Yangqin Tang

半夏白术天麻汤 Banxia Baizhu Tianma Tang

Prescrições para Dispersar Vento e Eliminar Vento-Fleuma
Voltar ao Menu
半夏白术天麻汤 Banxia Baizhu Tianma Tang

Prescrições para Remover Estagnação e Dissolver Massas
Voltar ao Menu
枳实消痞丸 Zhishi Xiaopi Wan

Prescrições para Remover Estagnação de Alimentos Não Digeridos
Voltar ao Menu
保和丸 Baohe Wan

枳实导滞丸 Zhishi Daozhi Wan

枳术丸 ZhiZhu Wan

健脾丸 Jianpi Wan

Prescrições para Fortalecer o Baço e Promover Digestão
Voltar ao Menu
枳术丸 Zhizhu Wan

资生丸 Zisheng Wan

健脾丸 Jianpi Wan

Prescrições para Expelir Parasitas Intestinais
Voltar ao Menu
乌梅丸 Wumei Wan

肥儿丸 Feier Wan

Prescrições Eméticas
Voltar ao Menu
瓜蒂散 Guadi San

Prescrições para tratar Carbunculos e Abscessos

仙方活命饮 Xianfang Huoming Yin

五味消毒饮 Wuwei Xiaodu Yin

牛蒡解肌汤 Niubang Jieji Tang

透脓散 Tounong San

四妙勇安汤 Simiao Yongan Tang

薏苡附子败酱散 Yiyi Fuzi Baijiang San

内补黄芪汤 Neibu Huangqi Tang

大黄牡丹汤 Dahuang Mudan Tang

苇茎汤 Weijing Tang

Leave a Reply