Materia Medica (Ervas Chinesas)


Ervas Pungentes e Quentes que Aliviam o Exterior (Libertam Vento-Frio)
Ervas Pungentes e Frias que Aliviam o Exterior (Libertam Vento-Calor)
Ervas que Limpam Calor e Reduzem o Fogo
Ervas que Limpam Calor e Drenam Umidade
Ervas que Limpam Calor e Eliminam Toxinas
Ervas que Limpam Calor e Refrescam o Sangue
Ervas que limpam o Calor causado pela Deficiência de Yin
Ervas Purgativas Ofensivas
Ervas Purgativas de Efeito Laxante
Ervas Hidragogas Drásticas
Ervas que Expelem Vento-Umidade e Aliviam Dor
Ervas que Expelem Vento-Umidade, Ativam os Colaterais e Removem Rigidez dos Tendões
Ervas que Expelem Vento-Umidade e Fortalecem Ossos e Tendões
Ervas que Resolvem Umidade
Ervas Diuréticas que Aliviam Edemas
Ervas Diuréticas que Aliviam Estrangúria
Ervas que Combatem Icterícia Removendo Umidade
Ervas que Aquecem o Interior
Ervas que Regulam o Movimento do Qi
Ervas que Auxiliam na Digestão
Ervas Vermífugas
Ervas Hemostáticas que Esfriam o Sangue
Ervas Hemostáticas que Removem a Estagnação de Sangue
Ervas Hemostáticas Adstringentes
Ervas Hemostáticas que Aquecem os Meridianos
Ervas que Ativam o Sangue e Removem a Estagnação
Ervas com Efeito Analgésico e Ativador do Sangue
Ervas que Ativam o Sangue e Regulam a Menstruação
Ervas que Ativam o Sangue e Curam Traumas e Feridas
Ervas que Resolvem e Aquecem Fleuma-Frio
Ervas que Esfriam e Resolvem Fleuma-Calor
Ervas que Resolvem Tosse e Asma
Ervas que Pacificam o Espírito e Subjugam o Yang
Ervas que Extinguem o Vento e Param Espasmos
Ervas Tranquilizantes
Ervas que Ajudam a Restaurar Consciência em Caso de Colapso
Ervas Tônicas de Qi
Ervas Tônicas de Yang
Ervas Tônicas de Sangue
Ervas Tônicas de Yin
Ervas Astringentes Anidróticas que Fortalecem a Superfície
Ervas Astringentes Intestinais que Cessam Diarréia
Ervas Astringentes que Seguram a Essência,Melhoram Quadros de Poliúria e Param a Leucorréia
Ervas Eméticas
Ervas que Combatem Toxinas, Matam Parasitas e Aliviam Prurido
Ervas Que Tratam Feridas com Risco de Gangrena
Ervas que Ativam o Sangue e Removem Massas

Ervas que Libertam o Exterior

Voltar ao Menu
Ervas Pungentes e Quentes que Aliviam o Exterior (Libertam Vento-Frio)

Qiang Huo
Xi Xin
Gao Ben
Cong Bai
Cheng Liu
Fang Feng
Jing Jie
Ma Huang
Gui Zhi
Zi Su Ye
Xiang Ru
Sheng Jiang
Bai Zhi
Cang Er Zi
Xin Yi

Voltar ao Menu
Ervas Pungentes e Frias que Aliviam o Exterior (Libertam Vento-Calor)
Bo He
Niu Bang Zi
Chan Tui
Sang Ye
Ju Hua
Man Jing Zi
Chai Hu
Sheng Ma
Ge Gen
Fu Ping
Mu Zei

Voltar ao Menu
Ervas que Limpam Calor e Reduzem o Fogo

Shi Gao
Mi Meng Hua
Qing Xiang Zi
Zhi Mu
Lu Gen
Tian Hua Fen
Dan Zhu Ye
Zhi Zi
Xia Ku Cao
Jue Ming Zi
Gu Jing Cao


Voltar ao Menu
Ervas que Limpam Calor e Drenam Umidade
Huang Qin
Huang Lian
Huang Bai
Long Dan
Ku Shen
Bai Xian Pi


Voltar ao Menu
Ervas que Limpam Calor e Eliminam Toxinas
Jin Yin Hua
Lian Qiao
Chuan Xin Lian
Da Qing Ye
Ban Lan Gen
Qing Dai
Lou Lu
Guan Zhong
Pu Gong Ying
Zi Hua Di Ding
Bai Jiang Cao
She Gan
Ma Bo
Tian Kui Zi
Ma Chi Xian
Bai Tou Weng
Yuxingcao


Voltar ao Menu
Ervas que Limpam Calor e Refrescam o Sangue

Xuan Shen
Mu Dan Pi
Chi Shao
Shui Niu Jiao
Zi Cao


Voltar ao Menu
Ervas que limpam o Calor causado pela Deficiência de Yin
Di Gu Pi
Yin Chai Hu
Ervas purgativas

Voltar ao Menu
Purgativas ofensivas

Da Huang
Mang Xiao
Fan Xie Ye
Lu Hui


Voltar ao Menu
Ervas Purgativas de efeito Laxante

Huo Ma Ren
Yu Li Ren


Voltar ao Menu
Ervas Hidragogas Drásticas
Gan Sui
Yuan Hua
Ervas que Expelem Vento-Umidade

Voltar ao Menu
Ervas que Expelem Vento-Umidade e Aliviam Dor

Du Huo
Wei Ling Xian
Mu Gua
Xun Gu Feng
Song Jie
Hai Feng Teng


Voltar ao Menu
Ervas que Expelem Vento-Umidade, Ativam os Colaterais e Removem Rigidez dos Tendões

Zao Jiao Ci
Fang Ji
Sang Zhi
Hai Tong Pi
Xi Xian Cao
Chou Wu Tong
Luo Shi Teng


Voltar ao Menu
Ervas que Expelem Vento-Umidade e Fortalecem Ossos e Tendões
Wu Jia Pi
Sang Ji Sheng
Gou Ji
Qian Nian Jian


Voltar ao Menu
Ervas que Resolvem Umidade
Pei Lan
Cang Zhu
Hou Po

Dou Kou
Sha Ren
Cao Dou Kou
Cao Guo

Voltar ao Menu
Ervas que Drenam Umidade

Ervas Diuréticas que Aliviam Edemas

Fu Ling
He Ye
Yi Yi Ren
Zhu Ling
Ze Xie
Xu Chang Qing

Voltar ao Menu
Ervas Diuréticas que Aliviam Estrangúria
Che Qian Zi
Hua Shi
Mu Tong
Tong Cao
Dong Kui Zi
Shi Wei
Bi Xie
Hai Jin Sha
Qu Mai
Bian Xu
Di Fu Zi


Voltar ao Menu
Ervas que Combatem Icterícia Removendo Umidade
Yin Chen
Jin Qian Cao


Voltar ao Menu<
Ervas que Aquecem o Interior
Fu Zi
Gan Jiang
Rou Gui
Wu Zhu Yu
Xiao Hui Xiang
Ding Xiang
Gao Liang Jiang
Hua Jiao


Voltar ao Menu
Ervas que Regulam o Movimento do Qi
Chen Pi
Qing Pi
Zhi Shi
Fo Shou
Mu Xiang
Xiang Yuan
Mei Gui Hua
Lv E Mei
Da Fu Pi
Xiang Fu
Chen Xiang
Wu Yao
Chuan Lian Zi
Xie Bai
Shi Di


Voltar ao Menu
Ervas que Auxiliam na Digestão
Shan Zha
Ji Nei Jin
Shen Qu
Mai Ya
Lai Fu Zi


Voltar ao Menu
Ervas Vermífugas
Bing Lang
Shi Jun Zi
Ku Lian Pi
Lei Wan
He Cao Ya
He Shi
Fei Zi
Nan Gua Zi

Ervas Hemostáticas


Voltar ao Menu
Ervas Hemostáticas que Esfriam o Sangue
Xiao Ji
Da Ji
Di Yu
Huai Hua
Ce Bai Ye
Bai Mao Gen


Voltar ao Menu
Ervas Hemostáticas que Removem a Estagnação de Sangue
San Qi
Qian Cao
Pu Huang
Hua Rui Shi
Jiang Xiang


Voltar ao Menu
Ervas Hemostáticas Adstringentes
Bai Ji
Xian He Cao
Ou Jie
Xue Yu Tan


Voltar ao Menu
Ervas Hemostáticas que Aquecem os Meridianos
Ai Ye


Voltar ao Menu
Ervas que Ativam o Sangue e Removem a Estagnação

Voltar ao Menu
Ervas com Efeito Analgésico e Ativador do Sangue
Chuan Xiong
Yan Hu Suo
Yu Jin
Jiang Huang
Ru Xiang
Mo Yao


Voltar ao Menu
Ervas que Ativam o Sangue e Regulam a Menstruação
Dan Shen
Hong Hua
Tao Ren
Yi Mu Cao
Ze Lan
Wang Bu Liu Xing
Yue Ji Hua
Ling Xiao Hua
Niu Xi
Ji Xue Teng


Voltar ao Menu
Ervas que Ativam o Sangue e Curam Traumas e Feridas
Su Mu
Gu Sui Bu
Xue Jie
Liu Ji Nu


Voltar ao Menu
Ervas que Ativam o Sangue e Removem Massas
E Zhu
San Leng
Shui Zhi
Meng Chong
Chuan Shan Jia

Ervas que Resolvem Fleuma


Voltar ao Menu
Ervas que Resolvem e Aquecem Fleuma-Frio
Ban Xia
Tian Nan Xing
Bai Jie Zi
Xuan Fu Hua
Bai Qian


Voltar ao Menu
Ervas que Esfriam e Resolvem Fleuma-Calor
Chuan Bei Mu
Gua Lou
Zhu Ru
Jie Geng
Qian Hu
Pang Da Hai
Hai Fu Shi
Wa Leng Zi
Hai Zao
Kun Bu


Voltar ao Menu
Ervas que Resolvem Tosse e Asma
Su Zi
Bai Bu
Zi Wan
Ma Dou Ling
Pi Pa Ye
Sang Bai Pi
Ting Li Zi
Bai Guo
Yang Jin Hua


Voltar ao Menu
Ervas que Pacificam o Espírito e Subjugam o Yang
Shi Jue Ming
Zhen Zhu Mu
Mu Li
Zi Bei Chi
Luo Bu Ma Ye
Ji Li


Voltar ao Menu
Ervas que Extinguem o Vento e Param Espasmos
Ling Yang Jiao
Niu Huang
Gou Teng
Di Long
Tian Ma
Quan Xie
Wu Gong


Voltar ao Menu
Ervas Tranquilizantes
Suan Zao Ren
Bai Zi Ren
Yuan Zhi
He Huan Pi
Long Gu
Hu Po
Zhu Sha


Voltar ao Menu
Ervas que Ajudam a Restaurar Consciência em Caso de Colapso
She Xiang
Bing Pian
Su He Xiang
Shi Chang Pu

Ervas Tônicas


Voltar ao Menu
Ervas Tônicas de Qi
Ren Shen
Xi Yang Shen
Yi Tang
Dang Shen
Tai Zi Shen
Huang Qi
Bai Zhu
Shan Yao
Gan Cao
Da Zao


Voltar ao Menu
Ervas Tônicas de Yang
Lu Rong
Lu Jiao Jiao
Rou Cong Rong
Ba Ji Tian
Yin Yang Huo
Xian Mao
Bu Gu Zhi
Tu Si Zi
Sha Yuan Zi
Du Zhong
Xu Duan
Ge Jie
Dong Chong Xia Cao


Voltar ao Menu
Ervas Tônicas de Sangue
Dang Gui
Shu Di Huang
He Shou Wu
Bai Shao
E Jiao

Long Yan Rou


Voltar ao Menu
Ervas Tônicas de Yin
Mai Dong
Shi Hu
Yu Zhu
Gou Qi Zi
Sang Shen
Hei Zhi Ma
Huang Jing
Mo Han Lian
Gui Ban (Gui Jia)
Bie Jia

Ervas Astringentes


Voltar ao Menu
Ervas Astringentes Anidróticas que Fortalecem a Superfície
Ma Huang Gen
Fu Xiao Mai


Voltar ao Menu
Ervas Astringentes Intestinais que Cessam Diarréia
Wu Wei Zi
Wu Mei
Ying Su Qiao
He Zi
Rou Dou Kou


Voltar ao Menu
Ervas Astringentes que Seguram a Essência , Melhoram Quadros de Poliúria e Param a Leucorréia
Shan Zhu Yu
Jin Ying Zi
Lian Zi
Qian Shi
Chun Pi


Voltar ao Menu
Ervas Eméticas
Gua Di


Voltar ao Menu
Ervas que Combatem Toxinas, Matam Parasitas e Aliviam Prurido

She Chuang Zi

Ervas Que Tratam Feridas com Risco de Gangrena.
EM BREVE

Leave a Reply